bazisintezmeny

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium az Oktatási Hivatal megbízásából 2020-2023 között bázisintézményként végzett magas szakmai színvonalú tevékenységéért elismerésben részesült.
A bázisintézményi tevékenység megújítására kiírt nyertes pályázat eredményeként az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium újabb 3 éves ciklusra -2023/2026. időtartamra – elnyerte az

OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE címet.

A 2023-2026. éves periódusra a következő megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modellek, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatását terveztük/vállaltuk:
1. Az iskola versenyképességének növelését célzó digitális munkamódszerek az intézményvezetői munkában, digitális kommunikáció a munkaközösségekben, a tantestületekben. 2013-tól megvalósuló tevékenység.
– A már létező vezetői jó gyakorlatok közzététele, vezetői életpályamodell alkalmazása, a megnövekedett intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi feladatokra fordítandó idő optimalizálása, a szervezetek eredményességét és hatékonyságát növelő vezetői módszerek adaptálási lehetőségének megteremtése.


2. A történelem tanítás módszertani megújítása. 2010-től bevezetett gyakorlat.- A történelemoktatás során az utóbbi évtizedben egyre fontosabbá vált a források értő elemzése, a forráskritikai érzék kialakítása. Az infokommunikációs technika és a világháló fejlődésével új kihívásokkal kell szembenéznie a történelem tantárgyat tanító pedagógusnak – de ez egyben lehetőséget is jelent számára.
Digitális archívumok tartalmának megismerése, rendszerezése, produktum készítése. A módszertani modell megosztása középiskolák és általános iskolai szaktanárok számára.


3. Az alkotás útján történő tanulás módszertanának alkalmazása a művészeti tehetséggondozásban, a művészeti tárgyakhoz kapcsolódó, a művészeti ágak területén történő kompetenciafejlesztés, tehetség felismerés és tehetséggondozás a gimnáziumban. 2007-től alkalmazott program.
– A gimnáziumi vegyes kar létrehozásának és működtetésének, mint szakmai és pedagógiai modellnek a megosztása ének szakosok számára. Bemutató foglalkozás, kórustalálkozó szervezése, karvezetői műhelyfoglalkozás.
– Diákszínpadi előadások, a történelmi emlékezet, a hazafias gondolkodásra nevelés, a múltunk jelenhez szóló üzenetének megismerésére nemzeti ünnepeink méltó és változatos megünneplésének módszerei. Hospitálási lehetőség, műhelymunka, forgatókönyvek megosztása


4. Természettudományos oktatás a 202-as NAT-hoz kapcsolódóan, élményszerű tanítás, digitalizált tananyagfejlesztés, a tananyagfejlesztés módszertana. 2010-től fejlesztve.
– Iskolánk természettudományi oktatólaboratóriumának gazdag eszközkészlete lehetőséget biztosít a tanulói tapasztalatokra alapozó, tevékenység-központú oktatási formák alkalmazására és annak megosztására a természettudományos tantárgyak oktatása során.

5. Iskolapszichológusi tréningek, a vezetőknél, pedagógusoknál és tanulócsoportokban alkalmazott képzési tematika. 2013-tól megvalósított képzés.
– Gondolatébresztő előadás és kiscsoportos interaktív foglalkozás, módszertani eszköztár biztosítása. Együttműködés felajánlása más közép-, és általános iskolában dolgozó iskolapszichológusoknak.

6. Pályaorientáció és pályaválasztás tervezése, valamint a tanulók nyomon követése az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. 2015-től megszervezve.
– A jó gyakorlat alkalmazási területei: a pályaválasztás előtt álló KÖZÉPISKOLA-i tanulók támogatása döntéshozatalukban. Hálózatos tudásmegosztás helyben, egyetemekkel kialakult kapcsolatrendszer, jó gyakorlat megosztása: bemutató, pályaorientációs napunkon történő hospitálás, forgatókönyv megosztása

7. Digitális-kultúra tantárgy módszertana a gyakorlatban, robotika
– A Digitális kultúra NAT-szerinti követelményeinek való megfelelés feltételei, további fejlődési lehetőségek programozás, robotika területén. Szakköri munka megvalósításának lehetőségei 5-8. évfolyamos korosztály számára, tehetséggondozás.Digitális készségfejlesztés kiterjesztésének lehetősége más tantárgyakra is a digitális kultúra/informatika órán kívül.


8. Mesterpedagógusok által megvalósuló innovatív mesterprogramok tudásmegosztása
– Vállaljuk, a jelenleg futó mesterprogramok, a mesterprogram alapját adó innováció, a programban alkalmazott jógyakorlatoknak a bemutatását, megosztását. Az alkalmazási területekhez, adaptációhoz ajánlás nyújtását.
– A mesterprogramok írásában szerzett gyakorlati tapasztalatok és a mesterprogramok intézményi beépülésének, az együttműködések, külső-és belső tudásmegosztások szervezési módszertanának megosztását.
A 2023/2024, 2024/2025, és a 2025/2026-os tanévhez kapcsolódó pályázat terveinek megvalósítása az aktualizált éves munkatervekben realizálódik. A tervszerű, tudatos előkészítő munka után a tanév rendjének, a humánerőforrási lehetőségeknek és a Budapesti POK, mint együttműködő partner igényeinek figyelembevételével.

Kapcsolattartó:
Nagyné Solti Gabriella
igazgató-helyettes, bázisintézményi koordinátor
solti.gabriella@vmg-erd.hu; soltigabesz@gmail.com
+36/23-365-671/114