Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

Tájékoztató A VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY működéséről

Tisztelt érdeklődő!
Kérem engedje meg, hogy röviden bemutassuk a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítványt, informáljuk a céljairól, működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról és nem utolsó sorban azon lehetőségekről, mellyel az Ön szíves támogatását kérjük!

Céljaink
Az alapítványt az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium anyagi támogatására hozta létre Kiss Imre (alapító), 1996-ban. Közhasznú státuszának köszönhetően bevételi forrása elsősorban a felajánlott SZJA 1%-ból származik, azonban örvendetes, hogy magánszemélyek és cégek egyedi befizetései is már évről évre számottevően bővítik anyagi kereteinket.

Az évi költségkeretet teljes egészében az intézmény pedagógiai munkájának elősegítésére, a pedagógiai munka tárgyi feltételeinek javítására, tantárgy-pedagógiai kísérletek, szaktárgyi tanulmányi kirándulások, iskolai rendezvények, továbbképzések, diákcserék támogatására, öntevékeny diákcsoportok munkájának segítésére fordítjuk.

Működés
Az alapítvány döntéseit egy 5-fős kuratórium hozza, melynek tagjai az intézmény dolgozói illetve tanulók szülei. A kuratórium tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el – díjazásban nem részesülnek. Az alapítvány saját kiadásai minimálisak, mindössze a jogszerű működtetéshez elengedhetetlenül szükséges könyvelési tevékenység, bankköltség és a postai kézbesítési díjak számítanak tényleges kiadásnak, de ezen összegek elenyészőek. Kijelenthető, hogy a beérkező pénzek teljes mértékben a támogatási célokra kerülnek kifizetésre.

Nem kizárólag az 1%-ra támaszkodunk, hanem alapítványként rendszeresen kísérletet teszünk a tárgykörünkben meghirdetett különböző önkormányzati, minisztériumi, EU és egyéb pályázatok elnyerésére. Ezen kívül rendszeres támogatónk között tudhatunk több helyi vállalkozást és magánszemélyt is. A kuratórium folyamatosan keresi az egyéb bevételi lehetőségeket, forrásokat. Néhány éve tehetséggondozó szakkört is szervezünk, valamint megrendezzük az alapítványi bált (Vörösmarty-bál), melyek támogatói bevétele szintén anyagi forrásainkat növeli.

Nyilvánosság
A kuratórium egyik legfontosabb feladatának tartja az Alapítvány működésének teljes nyilvánosságát, átláthatóságát. A kötelezően nyilvános éves beszámolókon túl (lásd a lap alján) önkéntesen nyilvánosságra hozzuk működési elveinket, a pályázatok beadásának és elbírálásának menetét (jelen oldal), a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat (SZMSZ), valamint kuratóriumi üléseink előre meghirdetettek és nyilvánosak.

Pályázatok beadása az Alapítványhoz
Az alapítványhoz írásbeli pályázatot kell benyújtania annak, aki programjához anyagi támogatást szeretne kérni. Ebben röviden be kell mutatni magát a programot, annak tervezett résztvevőit, idejét és a várható költségeket. Első körben a megfogalmazott célt az Iskola vezetésének is támogatnia kell.

Mivel főleg az iskolai szervezett szakmai programokat támogatjuk, minden tanév elején elsősorban szaktanárok pályáznak az év folyamán megvalósítandó tanórán kívüli foglalkozásokhoz (ilyenkor megtörténik az SZJA 1%-ból befolyó teljes keret felosztása, hiszen azt tárgyéven belül kötelező elkölteni).
Alapítványunk azonban bárkitől elfogad pályázatot (diák, szülő stb.) – egyetlen kritérium, hogy az iskolai munkához valamilyen formában kapcsolódjon. Az egyéb támogatásokból képezett tartalékunk lehetővé teszi, hogy év közben is – bár jóval kisebb volumenben – támogathassunk új pályázatokat, felmerülő igényeket.

Pályázatok elbírálása
Első körben a pályázatban megfogalmazott célt az Iskola vezetésének is támogatnia kell, majd a következő kuratóriumi ülésen döntéshozatalra kerül sor. Amennyiben döntés születik, a pályázót írásban értesítjük. Néhány tipikus példa a beadott és korábban támogatásra került programok közül:

 • Szaktantárgyhoz kapcsolódó speciális múzeumlátogatások, színházi előadások, utazással járó szakmai különprogramok stb. utazási költségeinek (autóbusz) térítése;
 • Tárlatvezetés, belépőjegyek árának térítése;
 • Szakköri foglalkozások tárgyi feltételeinek megteremtése;
 • Tantárgyi, tanulmányi versenyek szervezési költségei és jutalmai;
 • Diákcsere programok költségei;

Egyéb irányelvek a kuratóriumi döntések meghozatalakor:

 • nem támogatunk osztálykirándulásokat, étkezési költséget és szociális alapon benyújtott kérelmeket, valamint nevezési díjas versenyeket;
 • lehetőleg kerüljük a diákok számára teljesen ingyenes részvétel biztosítását a programon (kivéve, ha az iskola azt kötelezővé teszi a diákok számára);
 • hasonló jellegű programokat hasonló mértékben támogatunk;
 • lehetőleg minél szélesebb résztvevői kör számára biztosítunk hasonló mértékű anyagi támogatást, de speciális esetben akár egy diák előmenetelét is támogatjuk;
 • kizárólag a felhasználható összeg erejéig támogatunk programokat, forráshiány esetén arányosan kevesebbet kap az összes;
 • lehetőség szerint a magyar termékeket, határon belüli programokat támogatjuk, de a támogatásnak minél nagyobb részének magyar felhasználása legyen (hazai vállalkozások preferálása).

A támogatás felhasználása
Az elnyert támogatás felhasználása kizárólag a megjelölt célokra történhet, általában a számlákat az alapítvány nevére kell kérni és a kifizetés rajtunk keresztül történik. Indokolt esetben mód van a támogatás készpénzben való szétosztására is az érdekeltek közt, ekkor tételes, általuk személyesen aláírt átvételi elismervény az elszámolás alapja.
Az Alapítvány számlájára célzottan beérkező támogatás igénybevételekor illetve a kuratórium külön felszólítására az igénybe vevőnek a programról részletes szakmai beszámolót is kell készítenie, melyet az adományozó részére a felhasználási jelentésünkben mellékelünk.
Amennyiben egy program nem valósul meg a határozatban megadott határidőig, a támogatást az alapítvány automatikusan visszavonja és a felszabadult összeget az esedékes pályázatokra újraosztja.

Hogyan segíthet Ön nekünk és a diákoknak?

Kérjük, hogy éves adóbevallásában Iskolánk és alapítványunk részére rendelkezzen az SZJA közérdekű célra felajánlható 1%-ból. (Kérjük, hogy erre a lehetőségre mindenképpen hívja fel hozzátartozói, ismerősei figyelmét is!)
Ha Ön szülő, akkor ezzel éppen saját gyermekének tanulási feltételeit támogatja.
Ha Ön volt diákunk, akkor tegye ezt az Iskola iránt érzett hálából, hűségből!

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium több, mint 50 éves múltjával a térség egyik vezető oktatási intézménye, az évek során több ezer diák tanult és érettségizett itt, nálunk. A volt diákok fontos gazdasági-társadalmi pozíciókat töltenek be. Kérjük, saját munkahelyén tájékoztassa a döntéshozót, amennyiben pénzadományra, együttműködésre, tombolafelajánlásra vagy valamilyen tárgyi eszköz (akár használt is) átadására lát alkalmat – ezzel az iskola számára komoly segítséget adhat!
Természetesen lehetőség van az egyedi felajánlásokra is (általános vagy célzott módon). Amennyiben átutalással kíván adományozni, kérjük a közlemény rovatban tüntesse fel az adományozót – ha az nem azonos a számlatulajdonossal – és az adomány pontos célját! Amennyiben készpénzadományt kíván tenni, szeretettel várjuk – előzetes egyeztetéssel.

Biztosíthatjuk, hogy az intézményben végzett szakmai munka elősegítése olyan nemes célt szolgál, melyet az itt végzett és évről évre végző kiváló diákok százai bizonyítanak.

Üdvözlettel:

Pallagi László, kuratóriumi elnök


Fontosabb adatok az Alapítványról:

 • Az alapítvány neve:                Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány
 • Az alapítvány székhelye:        2030 Érd, Garam u. 14.
 • Alapítás éve:                           1996
 • Közhasznú jogállás:               közhasznú
 • Számlavezető pénzintézet:    Kereskedelmi & Hitelbank Zrt.
 • Számlaszáma:                       10200926-22612458
 • Az alapítvány adószáma:       18673890-1-13
 • Az alapítvány KSH száma:     18673890-9499-569-13
 • Képviselő neve, telefonszáma:        Rihóné Siliga Zsanett (tel: 20-911 0879) 

Közzétett beszámolók:

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről
Közhasznúsági jelentés a 2010. évről
Közhasznúsági jelentés a 2009. évről
Közhasznúsági jelentés a 2008. évről