Csernyák Autósiskola

Üdvözli Önt a Csernyák Autósiskola

 —— Tanfolyamkezdés Szeptember 20.  —–

 

Több mint 25 éve oktatok gépjárművezetést, mely kizárólag a gimnázium tanulóit érinti (!) és az órarendhez alkalmazkodó elméleti és gyakorlati képzést foglalja magában.

1.Csernyák Zoltán Autósiskola 2030 Érd, Turóc u 48.; telefon: 06-23-375-586;

E-mail:  csernyak.zoli@freemail.hu; honlap:  www.vmg-erd.hu

2. Egyéni vállalkozó

3. Vállalkozói engedély száma: ES-473130

4. Iskolavezető: Csernyák Zoltán; e-mail: csernyak.zoli@freemail.hu; telefon: 06-20-56-24-710

5. Ügyfélfogadó: Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1.

     Jelentkezés:    Hétfő  8.00-12.00-ig      103. terem

Szerda 8.00-12.00-ig      103. terem.

6. Telephely (elméleti oktatás): Vörösmartyi Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1.

7.Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen az iskolában.

8. Egészségügyi vizsgálatot a vizsgált személy választott háziorvosa végzi. 1-es csoportos alkalmassági vizsgálat szükséges.

9.   Tanfolyamra az a legalább 16 és fél éves tanuló vehető fel, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, nyilatkozik a jelentkezési lapon ennek meglétéről. Az alkalmassági vizsgálaton megfelelt.

A tájékoztatót átvett, a felnőttképzési szerződést aláírta.(18 év alatt a szülőnek is alá kell írnia)

      Elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki elvégezte a tanfolyamot, és legfeljebb három hónappal fiatalabb a 17. életévénél. Az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt a vizsgán bemutatta.

      Gyakorlati vizsga betöltött 17. életév után tehető. Gyakorlati vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a kötelező óraszámot levezette,az előírt menettávolságot teljesítette.

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiadott vizsgaigazolás, alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, nem személyes átvétel esetén meghatalmazás szükséges. A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. Az elsősegély vizsgaigazolást be kell mutatni az illetékes közlekedési  igazgatási hatóságnál. (okmányiroda)

10. A Tanfolyam tárgyai:

 • Elméleti tanfolyam:                           E-LEARNING képzés esetén 90 nap.

Közlekedési ismeretek:                             18 óra

Vezetéselmélet:                                           6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:    4 óra

Összesen:                                                   28 óra

A tanórák időtartama 45 perc.

Az elméleti oktatás kezdetétől számított kilenc hónapon belül vizsgára kell menni, és egy éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Az elméleti vizsga két évig érvényes.

Gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsgát követően érvényes vezetési karton birtokában, a 17. életév betöltése előtt három hónappal kezdhető.

 

 

 • Gyakorlati oktatás:

Alapoktatás:                          9 óra  / egy tanóra 50 perc

Főoktatás:                            20 óra  (Városi 14 óra; Országút 4 óra; Éjszaka 2 óra)

Összesen:                             29 óra   minimum 580 km.

11. Oktató jármű: Volkswagen Golf diesel

12. Hiányzás pótlása: Az elméleti tanfolyamról való hiányzást abban az esetben kell pótolni, ha a kihagyott órák száma meghaladja az összes óraszám (28) tíz százalékát. Hiányzás pótlása történhet pótfoglalkozás vagy a következő tanfolyam keretében.

13. Tandíjak:            Elméleti tanfolyam:                       25 000 Ft a tanfolyam első óráján.

Gyakorlati vezetés óradíj:                5000 Ft az első vezetési órán

Pótóra díj:                                           5000 Ft

Összesen:                                    150 000 Ft

Háromszori részletfizetés. A tandíj befizetése az iskolavezetőnél történik számla ellenében.

        Vizsgadíjak:

Elmélet:           4600 Ft

Gyakorlat:    11 000 Ft

Elsősegély:      6500 Ft      Készpénz; átutalási megbízáson (sárga csekk)

A vizsgadíj befizetése történhet az iskolavezetőnél vagy személyesen a Szigetszentmiklósi személyi vizsgabázison. (pénztári napok Hétfő és Szerda 8-12- ig.)

14.B kategória esetén mentesítés a tantárgyak hallgatása, és vizsgája alól nem adható. Kérésre az iskolavezető mentesíti az elméleti tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól a siket és mozgáskorlátozott tanulót.

A 31/1992 (XII 19) NM rendelet alapján mentesek az elsőssegély vizsga alól:

 •                Az orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész diplomások
 •                Védőnők
 •                Az Állatorvos tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi diplomások
 •                Dietetikusok
 •                Diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők
 •                Mentőtisztek
 •                Közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek
 •                Gyógytornászok
 •                Egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek)
 •                Egészségügyi szakoktatók

Továbbá: minden olyan vizsgázó, aki 1984.január 1-e és 1992.december 31-e között bármely járműkategóriában vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett. Trolibuszvezetői igazolvánnyal rendelkezik, katonai járművezetői igazolvánnyal rendelkezik, továbbá aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között szerezett „D” járműkategóriás vezetői engedélyt.

15. Tanuló áthelyezés: Kérésre az iskolavezető kiadja a képzési igazolás nyomtatványt a befizetett, de fel nem használt összeget visszafizeti. A nyomtatvány kiadása díjmentes.

16. Oktatási helyszínek címei:      Elmélet: Érd Széchenyi tér 1.

Gyakorlat (tanpálya): Érd Bagoly 118.

Forgalmi oktatás váltási helyei a fenti címeken vagy a tanulóval egyeztetet helyszínen.

17. Pótórák befizetésének módja: A pótórák befizetése az iskolavezetőnél számla ellenében történik. díja 5000 Ft.

18. Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium  KVF 1082 Vajdahunyad u. 45. tel.36-1-814-1818

Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1141 Budapest Komócsy u.17-19. tel.36-1-460-22-14

19. A tanuló jogai kötelességei: Panasz esetén az iskolavezetőhöz vagy a felügyeleti szervhez fordulni. Az órákon és vizsgákon alkohol és drogmentesen megjelenni. A különböző díjakat időben megfizetni. Teljes körű tájékoztatást kapni a képzést illetően.

20 . A vizsgadíjat a tanuló a képzőszerv által vagy személyesen tudja megfizetni. (személyesen Szigetszentmiklós Csepeli út hrsz.160/6 Hétfő és Szerda 8-12-ig.)

21.Vezetői engedély kiadásának feltételei: Az összes sikeres vizsga letételét követően három munkanap elteltével kérhető a vizsgaigazolás. Be kell mutatni a Vöröskereszt által kiadott vizsgaigazolást, az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt:

a) A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”- ban), valamint

c) A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

A vezetői engedély bármely okmányirodában intézhető. (vinni kell a vizsgaigazolást, orvosi alkalmasságit, személyazonosító okmányt)

Fogyasztóvédelmi mutató számok (4. negyedév):

ÁKO:

VSM 3.név elmélet: –  ; forgalmi –  KK  175.000 Ft.

 

Csernyák Zoltán 

   Iskolavezető                                                              Kelt.: 2018 január 25.